Na osnovu Zakona o igrama na sreću („Službeni glasnik RS“ br.88/2011, 93/2012), Pravilnika o bližim uslovima, odnosno sadržini pravila igara na sreću („Službeni glasnik RS“ br. 129/2004), Odluke direktora privrednog društva o priređivanju nagradne igre na sreću broj 11/17  od dana 26.04.2017.god. (u daljem tekstu „Odluka“), priređivač nagradne igre PULSE OFFICE DOO Beograd donosi sledeća

PRAVILA NAGRADNE IGRE U ROBI I USLUGAMA „PULSE RANČEVI NAGRADNA IGRA“

Uvodne napomene

Član 1.

Ovim Pravilima uređuje se priređivanje nagradne igre u robi i uslugama pod nazivom „Pulse rančevi nagradna igra“ (u daljem tekstu „Nagradna igra“). Ova Pravila sadrže odredbe o priređivaču Nagradne igre, načinu priređivanja Nagradne igre, nagradnom fondu, uslovima za učestvovanje, obaveštavanju učesnika u igri, odgovornosti priređivača prema učesnicima u igri, kao i ostalim pitanjima od značaja za priređivanje Nagradne igre u robi i uslugama, au skladu sa važećim propisima Republike Srbije.

Priređivač

Član 2.

Priređivač Nagradne igre je PULSE OFFICE DOO Beograd-Dobanovci, ul.Žitna 28 Dobanovci, matični broj 20636793, PIB 106584705 (u daljem tekstu „Priređivač“).

Direktor Milan Dobrilović dana 26.04.2017.god. doneo je odluku da se organizuje nagradna igra u robi i uslugama pod nazivom „Pulse rančevi nagradna igra“ u trajanju 18.08.-16.09.2017.god.

Svrha priređivanja

Član 3.

Cilj nagradne igre je marketinška promocija Pulse rančeva kao i stimulacija prodaje rančeva u maloprodajnim objektima.

 

Mesto i vreme organizovanja 

Član 4.

Nagradna igra počinje 18.08.2017.godine i traje do 16.09.2017 god.

Krajnji rok za učestvovanje u Nagradnoj igri je 15.09.20167. do 23:59 časova, a izvlačenje je  16.09.2017 god. u 18:00 časova  u „Tennis Club Privilege“ ul.Kneza Višeslava br.72, Beograd.

Pravo učestvovanja i mehanizam učestvovanja

Član 5.

Pravo učešća u Nagradnoj igri imaju sva fizička lica sa prebivalištem na teritoriji Republike Srbije.  Pravo na učešće u izvlačenju nagrada u Nagradnoj igri imaju sva fizička lica sa prebivalištem na teritoriji Republike Srbije koja:

  • Poseduju fiskalni račun kao dokaz o kupovini Pulse ranca u bilo kom maloprodajnom objektu ili internet prodavnici, ne stariji od 01.maja 2017. godine, i
  • Registruju se na internet stranici priređivača nagradnaigra.pulseserbia.com u periodu trajanja nagradne igre, odnosno počev od 18.08.2017.godine u 00:01 časova do 15.09.2017. godine u 23:59 časova.

U nagradnoj igri ne mogu učestvovati zaposleni Priređivača, zaposleni u maloprodajnim objektima, članovi komisije, kao i članovi najužih porodica nabrojanih lica (roditelji, deca, braća, sestre, bračni i vanbračni partner, usvojilac, usvojenik, staratelj) kao i lica koja sa njima žive u zajedničkom domaćinstvu, bez obzira da li su u srodstvu ili ne.

Član 6.

Lica iz člana 5. stav 1 ovih Pravila koja se uredno registuruju se na internet aplikaciji na sajtu www.nagradnaigra.pulseserbia.com  u periodu 18.08.-15.09.2017 god. i popune aplikaciju uredno i tačno sa podacima (ime i prezime, adresa, mesto, e mail, naziv maloprodajnog objekta gde je kupljen ranac, fotografija fiskalnog računa na kupljenom rancu) dobijaju putem e maila jedinstven kod (kupon) smatraju se učesnicima Nagradne igre. Učesnici su dužni da čuvaju originalni fiskalni račun i e mail u kome im je dodeljen kod (kupon).

Nagradni fond

Član 7.

Ukupna vrednost nagradnog fonda iznosi: 260.263,44 RSD (sa uključenim pdv)

Nagradni fond čine sledeće nagrade u robi i uslugama:

REDNI BROJ VRSTA  NAGRADE KOLIČINA JEDINIČNA VREDNOST IZNOS PDV-a UKUPNA VREDNOST
1 PRVA NAGRADA I PHONE 7 1 80.583,75 RSD 16.116,75 RSD 96.700,50 RSD
2 DRUGA NAGRADA HOVERBOARD XPLORER 4 22.582,83 RSD 4.516,57 RSD 108.397,44 RSD
3 TREĆA NAGRADA BICIKL XPLORER ROOKIE 5 9.194,25 RSD 1.838,85 RSD 55.165,50 RSD

Napomena: sve cene su sa uključenim pdv

 Utvrđivanje dobitnika i preuzimanje nagrada

Član 8.

Dobitnici nagrada se određuju putem metoda slučajnog izvlačenja pred tročlanom komisijom određenom od strane Priređivača putem javnog izvlačenja. Izvlačenje svake od deset propisanih nagrada se vrši pomoću softvera pod nazivom „Random Picker“ metodom slučajnog uzorka. Komisija proverava regularnost izvučenih kodova i celokupnog postupka izvlačenja te o tome sačinjava zapisnik.

Ukoliko komisija utvrdi da je izvučeni kod neregularan, pristupiće se ponovnom izvlačenju. Izvlačenje dobitnika biće održano biće održano dana 16.09.2017.god. u 18h u „Tennis Club Privilege“ ul.Kneza Višeslava br.72, Beograd.

Član 9.

Priređivač će kontaktirati dobitnike putem telefona ili e-maila koji su dobitnici uneli pri registraciji na sajtu www.nagradnaigra.pulseserbia.com u roku od 7 dana od izvlačenja dobitnika.

Ukoliko Priređivač, bez svoje krivice, ne ostvari kontakt sa dobitnikom u roku od 7 dana od dana izvlačenja dobitnika, dobitnik gubi pravo na nagradu, izuzev ukoliko dobitnik i Priređivač izričito ne dogovore drugačije.

Preuzimanje nagrada će se vršiti u maloprodajnom objektu nazanačenom na isečku fiskalnog računa tj.na lokaciji gde je ranac kupljen.

Nagrade se mogu preuzeti najkasnije u roku od 15 dana od dana izvlačenja nagrade izuzev ukoliko dobitnik i Priređivač izričito ne dogovore drugačije. Ukoliko dobitnik ne preuzme nagradu u dogovorenom roku, smatraće se da je odustao od iste, te će nagrada u tom slučaju ostati Priređivaču.

Prilikom preuzimanja nagrada potrebno je da se dobitnik identifikuje ličnim dokumentom,  kao i da prezentuje fiskalni račun i izvučeni kod na osnovu kojih je stekao svojstvo učesnika Nagradne igre.

Lice delimično ili potpuno lišeno poslovne sposobnosti, za verifikaciju dobitka i uručenje bilo koje od nagrada, pored stavljanja na uvid ličnog dokumenta, neophodno je da bude u prisustvu zakonskog zastupnika uz pravnovaljanu identifikaciju ovog lica.

Nagrade se ne mogu zameniti za novac ili neku drugu nagradu.

                                                                                                            

Odgovornosti

Član 10.

Za nagrade jemči Priređivač.

Priređivač neće odgovarati za eventualne troškove dostave i preuzimanje nagrada.

Priređivač neče odgovarati za eventualnu nemogućnost dobitnika da preuzme nagradu u roku.

Po primopredaji nagrada Priređivač nema bilo kakvih daljih obaveza prema dobitnicima po pitanju nagrada.

Priređivač Nagradne igre neće odgovarati za kvalitet i upotrebnu vrednost dodeljenih nagrada. Sve zahteve u vezi sa upotrebnom vrednošću i kvalitetom nagrada dobitnici mogu uputiti dobavljačima nagrade.

Priređivač neće snositi odgovornost za pretrpljenu materijalnu ili nematerijalnu štetu (uključujući stvarnu štetu i izmaklu dobit) koji nastanu kao posledica učestvovanja u Nagradnoj igri i osvajanja nagrada, izuzev odgovornosti koja se ne može zakonski izuzeti.

Čuvanje i korišćenje podataka

Član 11.

Pre predaje nagrada od dobitnika će biti zatraženo da potpiše izjavu o ispunjavanju uslova za učešće u Nagradnoj igri, o oslobađanju Priređivača od odgovornosti kao i saglasnost za korišćenje ličnih podataka dobitnika u svrhu promocije i izveštavanja.

Priređivač se obavezuje da podatke o učesnicima i dobitnicima u Nagradnoj igri prikuplja, čuva i koristi u skladu sa članom 10. i članom 15.  Zakona o zaštiti podataka o ličnosti (Sl.Glasnik RS br. 97/08, 104/09, 68/12, 107/12)

Prekid nagradne igre

Član 12.

Nagradna igra može biti prekinuta u slučaju više sile (okolnosti koje organizator nije mogao predvideti niti na njih uticati), uključujući nemogućnost Priređivača od ulsed razloga koji su nezavisni u odnosu na njegovu volju da vodi Nagradnu igru. Priređivač će obavestiti potrošače o eventualnom prekidu Nagradne igre i razlozima putem dnevnog lista koji se distribuira na teritoriji cele Republike. U slučaju prekida iz gore navedenog razloga, Priređivač neće biti u obavezi da učsenicima naknadi bilo kakve troškove koji se odnose na učestvovanje u Nagradnoj igri.

Izveštavanje

Član 13.

Priređivač će u roku od 15 dana od završetka Nagradne igre dostaviti Ministarstvu finansija Poreskoj upravi Sektoru za menjačke i devizne poslove i igre na sreću izveštaj o rezultatima Nagradne igre u skladu sa članom 114.Zakona o igrama na sreću sa podacima o dobitnicima (imi i prezime, adresa). Momentom preuzimanja nagrada od strane dobitnika, smatra se da je Priređivač u potpunosti ispunio obaveze prema dobitniku predviđene Zakonom o igrama na sreću.

Sporovi

Član 14.

U slučaju bilo kakvih nesporazuma koji nastanu u vezi sa realizacijom Nagradne igre između Priređivača i učesnika Nagradne igre, nastojaće da se isti reše mirnim putem, a ukoliko to nije moguće sporove će rešavati Trgovinski sud u Beogradu.

Stupanje na snagu

Član 15.

Ova pravila Nagradne igre stupaju na snagu danom dobijanja saglasnosti od strane Ministra finansija Republike Srbije.

Objavljivanje

Član 16.

Pravila nagradne igre se uskladu sa Zakonom objavljuju u roku od 15 dana pre otpočinjanja Nagradne igre u dnevnom listu koji se distribuira na celoj teritoriji Republike Srbije. Pravila Nagradne igre će biti objavljena i na web sajtu kompanije Pulse Office www.pulseserbia.com

Član 17.

Po okončanju izvlačenja, imena dobitnika će biti objavljena u jednom dnevnom listu, na zvaničnom sajtu kompanije Pulse Office www.pulseserbia.com i na društvenim mrežama (Facebook, Instagram).

Porez

Član 18.

U skladu sa članom 83.Zakona o porezu na dohodak građana, obveznik poreza na dobitke od igara na sreću je fizičko lice koje ostvari dobitak od igrara koje se smatraju na sreću u smislu zakona kojim se uređuju igre na sreću, odnosno dobitnik Nagradne igre.

U Beogradu, dana 26.04.2017.god.

Za Priređivača

Milan Dobrilović, direktor